Drenaż z filtrem poziomym

Drenaż z filtrem poziomym

Drenaż z filtrem poziomym (żwirowo-piaskowym) W złożu filtracyjnym o przepływie poziomym ścieki poprzez studzienkę rozdzielczą doprowadzane są do przewodów rozsączających ułożonych prostopadle do kierunku przepływu ścieków. Przewody te ułożone są nad warstwą żwiru....
Drenaż z filtrem pionowym

Drenaż z filtrem pionowym

Drenaż z filtrem pionowym (żwirowo-piaskowym) Jeśli budowa drenażu rozsączającego jest niemożliwa ze względu na mało przepuszczalny grunt (glina, lub ił) konieczne może się okazać zastosowanie filtru piaskowego. Zasada działa jest bardzo podobna do drenażu...
Drenaż na pakietach

Drenaż na pakietach

Drenaż na pakietach Metoda filtracji przy użyciu pakietów drzenażowych pozwala na równomierne rozprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących ze wstępnego oczyszczania, ich doczyszczenie tlenowe przed infiltracją do gleby. Sztywna rura drenażowa zapewnia...
Drenaż w nasypie

Drenaż w nasypie

Drenaż w nasypie Rozwiązanie to jest stosowane w przypadku, gdy poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, że nie można zastosować drenażu rozsączającego w gruncie. Należy wtedy stworzyć nasyp, w którym zostaną umieszczone dreny. Kształt nasypu można dostosować do...
Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający Jest to odpowiedni układ drenów pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenów jest równomierne wprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu na dużej powierzchni. Długość drenów jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo. Dla 4...